Главная > Oracle e-Business Suite, SQL > Просмотр настройки сегментов плана счетов


Просмотр настройки сегментов плана счетов

Запрос для просмотра настройки сегментов плана счетов

select sob.name           Ledger_Name
   ,sob.ledger_id        Ledger_Id
   ,sob.chart_of_accounts_id   coa_id
   ,fifst.id_flex_structure_name struct_name
   ,ifs.segment_name
   ,ifs.application_column_name column_name
   ,sav1.attribute_value     BALANCING
   ,sav2.attribute_value     COST_CENTER
   ,sav3.attribute_value     NATURAL_ACCOUNT
   ,sav4.attribute_value     INTERCOMPANY
   ,sav5.attribute_value     SECONDARY_TRACKING
   ,sav6.attribute_value     GLOBAL
   ,ffvs.flex_value_set_name
   ,ffvs.flex_value_set_id
 from fnd_id_flex_structures    fifs
   ,fnd_id_flex_structures_tl  fifst
   ,fnd_segment_attribute_values sav1
   ,fnd_segment_attribute_values sav2
   ,fnd_segment_attribute_values sav3
   ,fnd_segment_attribute_values sav4
   ,fnd_segment_attribute_values sav5
   ,fnd_segment_attribute_values sav6
   ,fnd_id_flex_segments     ifs
   ,fnd_flex_value_sets     ffvs
   ,gl_ledgers          sob
 where 1 = 1
  and fifs.id_flex_code = 'GL#'
  and fifs.application_id = fifst.application_id
  and fifs.id_flex_code = fifst.id_flex_code
  and fifs.id_flex_num = fifst.id_flex_num
  and fifst.language = userenv('LANG')
  and fifs.application_id = ifs.application_id
  and fifs.id_flex_code = ifs.id_flex_code
  and fifs.id_flex_num = ifs.id_flex_num
  and sav1.application_id = ifs.application_id
  and sav1.id_flex_code = ifs.id_flex_code
  and sav1.id_flex_num = ifs.id_flex_num
  and sav1.application_column_name = ifs.application_column_name
  and sav2.application_id = ifs.application_id
  and sav2.id_flex_code = ifs.id_flex_code
  and sav2.id_flex_num = ifs.id_flex_num
  and sav2.application_column_name = ifs.application_column_name
  and sav3.application_id = ifs.application_id
  and sav3.id_flex_code = ifs.id_flex_code
  and sav3.id_flex_num = ifs.id_flex_num
  and sav3.application_column_name = ifs.application_column_name
  and sav4.application_id = ifs.application_id
  and sav4.id_flex_code = ifs.id_flex_code
  and sav4.id_flex_num = ifs.id_flex_num
  and sav4.application_column_name = ifs.application_column_name
  and sav5.application_id = ifs.application_id
  and sav5.id_flex_code = ifs.id_flex_code
  and sav5.id_flex_num = ifs.id_flex_num
  and sav5.application_column_name = ifs.application_column_name
  and sav6.application_id = ifs.application_id
  and sav6.id_flex_code = ifs.id_flex_code
  and sav6.id_flex_num = ifs.id_flex_num
  and sav6.application_column_name = ifs.application_column_name
  and sav1.segment_attribute_type = 'GL_BALANCING'
  and sav2.segment_attribute_type = 'FA_COST_CTR'
  and sav3.segment_attribute_type = 'GL_ACCOUNT'
  and sav4.segment_attribute_type = 'GL_INTERCOMPANY'
  and sav5.segment_attribute_type = 'GL_SECONDARY_TRACKING'
  and sav6.segment_attribute_type = 'GL_GLOBAL'
  and ifs.id_flex_num = sob.chart_of_accounts_id
  and ifs.flex_value_set_id = ffvs.flex_value_set_id
  and sob.ledger_id = nvl(fnd_profile.value('GL_SET_OF_BKS_ID'), sob.ledger_id)
 order by sob.name, sob.chart_of_accounts_id, ifs.application_column_name;

Похожие записи:

 1. Пока что нет комментариев.
 1. Пока что нет уведомлений.